โทรศัพท์/โทรสาร

056-631691

อีเมล์

contact@bdho.go.th

เวลาเปิด

วันและเวลาราชการ

 วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอาเภอบางมูลนาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาเภอบางมูลนาก ครั้งที่ 3/2566 

เพื่อติดตามงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับอาเภอ/ สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามประเด็นมุ่งเน้นของ พชอ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2566 ในด้านการดูแลสังคมสูงวัย และด้านการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย-วัยเรียน รวมทั้งรายงานสถานะการเงินกองทุน พชอ.คนบางมูลนาก ไม่ทอดทิ้งกัน 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ และนางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ 

นางเพ็ญศรี โตเทศ จากศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ นครสวรรค์ ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักงานควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ร่วมรับฟังผลการดาเนินงานของ พชอ.บางมูลนาก รวมถึงให้ข้อแนะนาแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *