โทรศัพท์/โทรสาร

056-631691

อีเมล์

contact@bdho.go.th

เวลาเปิด

วันและเวลาราชการ

 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 7 

โครงการ”บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ที่จะได้รับการอานวยความสะดวก จากการให้บริการของภาคราชการ โดยนาหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาต่างๆจากประชาชนในท้องถิ่น และดาเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมออกให้บริการ 

โดย นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอาเภอบางมูลนาก ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอบางมูลนาก ได้ร่วมออกหน่วยการแพทย์แผนไทยให้บริการประชาชน พร้อมทั้ง นาสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE มาร่วมแสดงในพิธีเปิด โครงการ ฯ 

ณ วัดพฤกษะวัน หมู่ที่ 12 ตาบลบางไผ่ อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *